Folders in server root ("/Photo_Galleries/2550/"): 
         011059 พิธีมอบรางวัลกระแส ชนะวงศ์ และประสาทปริญญาบัตรประจำปี 2559
         011859 ยินดีต้อนรับคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์สมคม สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
         012159 Venerable Dharm Master Cheng Yen Tzu Chi Foundation
         012259 ครูเดิมที่แสนดี
         012759 ตลาดนัดหลักสูตร
         022059 กีฬาเทา–ทองเกมส์ และSpirit of CAS Freshy
         022059 กีฬาเทา–ทองเกมส์ และSpirit of CAS Freshy2
         022059 กีฬาเทา–ทองเกมส์ และSpirit of CAS Freshy3
         031539 สอบสัมภาษณ์นักศึกษาค้าปลีกรอบ2 ปีการศึกษา2559
         031539 โรงพยาบาลปากน้ำโพ
         032159 Wacoal Sports ร่วมกับ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียจัดอบรมศิลปะป้องกันตัว อรรถยุทธ์
         032459 สภาการพยาบาลตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
         033059 อบรมบุครากรใหม่
         040259 กิจกรรมค่ายภาวะผู้นำ ค้าปลีก 59
         040459 การจัดอบรมในหัวข้อ “การเล่นเกมส์รุกฟุตบอลอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยMr.Masayuki Miura
         040859 ปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าสอบคัดเลือกคณะพยาบาลศาสตร์
         041859 Hideto Yoshioka Doctor of Volunteer spirt Japan Heart
         042059 ปฐมนิเทศผู้เข้าสอบ ป. บัณฑิต ปีการศึกษา 2-2558
         042059 รดน้ำดำหัวพ่อหมอ
         042559 การเรียนโปรแกรมสำหรับการอบรมเบื้องต้น C Programming for Robot
         043059 ครูเดิมทีึ่แสนดี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
         043059 สัมภาษณ์ป_บัณฑิต
         050259 ประชุมบุครากรสโมสรซอลต้ามอบทุนการศึกษา และมอบเกียรติบัตรนักศึกษาแรกเปลี่ยนประเทศฟิลิปปินส์
         050659 กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
         050759 ปฐมนิเทศป_บัณฑิต
         050859 คัดบอลมูลนิธิThaicom
         051159 สัมภาษณ์ภายในนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกรหัส59 รอบที่3
         051859 สอบคัดเลือกข้อเขียน คณะพยาบาลศาสตร์
         052359 วิทยาลัยเซ็นหลุยส์ เข้าพบท่านอธิการบดี
         052359 สัมภาษณ์นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รหัส59
         052459 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รหัส55
         052559 ADOC Club Thailand 2016
         052560 อบรมระบบบริการพยาบาลรองรับDigital Hospital
         052759 พิธีติดแถบหมวกพยาบาล ประจำปี2559
         052859 พิธีมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Dr. Kim Byongok
         060359 การลงนามสัญญาการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
         060859 ประชุมความร่วมมือ KKTTกับ Stock2morrow
         060859 อบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
         061159 สัมมนาขอนแก่น2560 โดยคุณสุรเดช แสงทวีสกุลไทย
         061159 สัมมนาวิชาการหัวข้อ ขอนแก่น 2560 ในมุมมองคุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
         061659 สัมมนาวิชาการหัวข้อขอนแก่น 2560 โดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ (กล้อง2)
         061659 สัมมนาวิชาการหัวข้อขอนแก่น 2560 ในมุมมองดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
         062359 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจและการออม ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี
         062559 กิจกรรมรักแรกยิ้ม
         062659 พิธีไหว้ครู บัณฑิตวิทยาลัย
         062859 คุณวุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ และคุณเนาวลักษณ์ จากโรงแรม เซ็นทารา ขอนแก่นเข้าพบอธิการบดี
         072759 ผู้แทนจาก บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ให้ความรู้เรื่อง CSR แก่นักศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
         080659 ปฐมนิเทศนักศึกษา 2559
         081459 ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมผู้สมัครสอบ ป.บัณฑิต รุ่นที่2
         082059 อบรมเทคนิคเกมรับ โดย ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน
         083159 คณะกรรมการประเมินศักยภาพความพร้อมในการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
         090859 พิธีไหว้ครู59
         091459 โครงการบวชฟรีมีกุศล 59
         092359 สอบสัมภาษณ์สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกรอบแรก
         092459 ฟุตบอลเมืองไทยประกันภัย ทีเร็กซ์ อคาเดมี ลีค 2016
         100759 CASNIC2016 กล้อง1
         100759 CASNIC2016 กล้อง2
         100759 CASNIC2016 กล้อง3
         100759 CASNIC2016 กล้อง4
         101259 กงสุลจีนเยี่ยมชมวิทยาลัย
         101259 กิจกรรมU_Fit
         101259 ประเมินคุณภาพภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         102259 โครงการส่งเสริมความเป็นครู นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู กิจกรรม 3 ป. สานสัมพันธ์ บ้าน วัด โรงเรียน บ้านขาม
         102559 อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์ มหาภูมิพลอดุลยเดช
         111559 การสัมมนา ขอนแก่น 2561 โดยนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
         111759 การประเมินคุณภาพสถาบัน
         120159 สัมมนาโครงการให้ความรู้ประกันสังคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
         120259 พิธีมอบหมวกพยาบาล
         รวมภาพกีฬาเทา–ทองเกมส์
         โครงการศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น26-30.05.59
 
   
 
 
   

<< Home                               >>http://www.cas.ac.th