Folders in server root ("/Photo_Galleries/2550/"): 
         7 พ.ค.57ศึกษาดูงานณDaeguHaanyUniversity
         A Training Program on the Improvement of English Teaching Techniques for Khon Kaen Provincial Administrative Organization Personnel
         ADOC Club Thailand 04-11-2014
         CASNIC2014_set1
         CASNIC2014_set2
         CASNIC2014_Set3
         CASNIC2014_set4
         กล้าดีพี่น้องสัมพัันธ์ ปลูกป่าตามรอยพระราชา
         การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 25-27 11 2557
         การประเมินศักยภาพ โครงการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
         การแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่2 ประจำปี 2557
         กีฬาภายใน2557 กล้อง2
         กีฬาภายใน2557กล้อง1
         กีฬาภายใน2557รอบบ่ายกล้อง1
         กีฬาสัมพันธ์นักศึกษาไทย จีนวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ในรายวิชา กิจกรรมเสริมสมรรถภาพทางกาย
         ครูเดิมที่แสนดี
         ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ ABI
         ต้นกล้าดี เพราะมีแม่ RBMเทิดไท้ราชินี
         นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18
         ปฐมนิเทศ สาขาธุรกิจค้าปลีก
         ปฐมนิเทศนักศึกษารหัส57
         ประชุมโครงการพัฒนาการศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก ครั้งที่ 9-12557
         ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาค้าปลีก ประจำปี2557
         ปีใหม่ 2557
         พิธีติดแถบหมวกพยาบาลวิชาชีพ
         พิธีประสาทปริญญาบัตร รุ่นที่ 10 วันที่ 10 มกราคม 2557 ภาคบ่าย
         พิธีประสาทปริญญาบัตร รุ่นที่ 10 วันที่ 10 มกราคม 2557 ภาคเช้า
         พิธีประสาทปริญญาบัตร รุ่นที่ 10 วันที่ 8 มกราคม 2557
         พิธีประสาทปริญญาบัตร รุ่นที่ 10 วันที่ 9 มกราคม 2557
         พิธีมอบหมวกพยาบาล เข็มชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล
         พิธีมอบเกียรติบัตรครูเดิมที่แสนดี นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและการประชุมผู้ปกครอง กลุ่มA 30-10-57
         พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียกับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
         พิธีไหว้ครู18กันยายน2557
         ภาษาอังกฤษสำหรับนักการเวินและนักการบัญชี
         รดน้ำดำหัว หมอกระแส ประจำปี 2557
         รับน้องใหม่โครงการกล้าดีน้องพี่สัมพันธ์รุ่นที่1
         ราชภัฏชัยภูมิชัยภูมิศึกษาดูงานสาขาค้าปลีกค่าปลีก
         วันพยาบาลแห่งชาติ 2557 และทอดผ้าป่ากองทุนพยาบาลชุมชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน
         สภาพยาบาลตรวจคณะพยาบาลวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
         สัมมนาสาขาค้าปลีกประจำปี 2557
         สัมมนาแลกเปลียนเรียนรู้ 4 สถาบัน
         อบรมการผลิตสื่อนวัตกรรมฯ รอบพิเศษ
         อบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
         อบรมเรื่องยาเสพติดแก่นักศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
         เข้าค่ายภาวะผู้นำ 28-30 พฤศจิกายน 2554
         เรียนรู้วัฒนธรรม เกาหลี
         โครงการสัมมนาพี่เลี้ยงนักศึกษาใหม่
         โครงการส่งเสริมภาควิชาค้าปลีก กับ 24 Shopping
         โครงการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง “ความท้าทายและทักษะการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research)”
         โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
         โครงการออกกำลังกาย Your U. Fit
 
   
 
 
   

<< Home                               >>http://www.cas.ac.th